Společnost WIDEFIELD, a.s., IČ: 290 52 301, se sídlem Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16045, jako provozovatel (dále jen „Provozovatel“) představuje internetový portál TopLékař s doménou toplékař.cz (dále jen „Portál“), který si klade za cíl být informační vstupní branou do oblasti zdravotnictví a medicíny. Je určen nejširší veřejnosti a jeho primárním úkolem je nabídnout návštěvníkům možnost výběru kvalitního a odborně respektovaného lékaře a zdravotnického zařízení.

Tým projektu TopLékař si je vědom narůstajícího významu ochrany osobních údajů a soukromí svých uživatelů ve virtuálním prostředí internetu. Jelikož si vážíme každého projevu důvěry, klademe důraz na zabezpečení shromažďovaných údajů do takové míry, aby se každý uživatel Portálu cítil komfortně při jejich sdělování.

Provozovatel při shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů postupuje v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“) a dalšími souvisejícími právními předpisy. Před samotným zahájením zpracování osobních údajů, si Provozovatel jakožto správce osobních údajů splnil svoji zákonnou oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů a pro účely provozování Portálu je zapsán ve veřejném registru zpracování osobních údajů vedeném tímto úřadem. 

Poskytování osobních údajů

Osobním údajem se dle Zákona rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat. Provozovatel jako správce a zpracovatel na Portálu zpracovává osobní údaje identifikační a kontaktní a za jejich zpracování odpovídá.

Poskytování jakýchkoliv osobních údajů všech uživatelů Portálu (tj. lékařů i běžných uživatelů) je zcela dobrovolné a jejich zpracování probíhá pouze s vědomím a souhlasem subjektu poskytnutých osobních údajů při zachování jejich maximální možné ochrany. Osobní údaje lékaře Provozovatel zpracovává v souladu s níže uvedeným účelem v rozsahu již oprávněně zveřejněných údajů a dále údajů dobrovolně lékaři poskytnutých, příp. zveřejněných v jeho osobním profilu na Portálu.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů lékařů je shromažďování a další zpracování informací o lékařích směřující k vytvoření databáze lékařů a zdravotnických zařízení k jejich prezentaci na Portálu. V rámci spolupráce s lékaři Portál bezplatně nabízí každému lékaři prostor pro vlastní prezentaci a komunikaci s pacienty prostřednictvím osobního profilu. Osobní profil každého lékaře obsahuje informace v rozsahu oprávněně zveřejněných a dostupných údajů (jméno, příjmení, titul/y, evidenční číslo ČLK, odbornosti, licence, místo výkonu povolání a v některých případech i další kontaktní údaje). K další správě a editaci svého osobního profilu bude oprávněn pouze lékař sám po zadání emailu a unikátního hesla, příp. dodatečného ověření totožnosti zaměstnanci Provozovatele.

Účelem zpracování osobních údajů ostatních uživatelů Portálu je provozování internetové diskuse na Portálu. Uživatel při registraci zadá své jméno, příjmení a email a následně mu bude umožněno vkládání příspěvků do diskusí pod jednotlivými sekcemi Portálu, včetně hodnocení lékařů a zdravotnických zařízení.

Povinnosti Provozovatele při zpracování osobních údajů

Provozovatel se zavazuje

 • zpracovávat pouze úplné a přesné osobní údaje uživatelů Portálu, které získal v souladu s obecně platnými právními předpisy, a je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizovat,
 • uchovávat dobrovolně poskytnuté osobní údaje luživatele pouze po dobu trvání souhlasu uživatele s jejich zpracováním,
 • při zpracování osobních údajů dbát, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života uživatele,
 • poskytnout uživateli, pokud o to požádá, informaci o účelu zpracování údajů Provozovatelem, o kategoriích osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem, o způsobu automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů;
 • zlikvidovat dobrovolně poskytnuté osobní údaje na žádost uživatele nebo jakmile uživatel odvolá svůj souhlas se zpracováním.

Provozovatel přijal taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu  k osobním údajům uživatelů Portálu, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost trvá i po ukončení zpracování osobních údajů.

Tým projektu TopLékař, tj. zaměstnanci Provozovatele a další osoby, které v rámci plnění svých oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u Provozovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru nebo příslušných prací.

Zásady zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatelů Portálu dle následujících zásad:

 • osobní údaje uživatele jsou zaznamenávány a zpracovávány výhradně v elektronické podobě prostřednictvím vlastních zaměstnanců Provozovatele, příp. zveřejňovány lékařem v jeho osobním profilu,
 • osobní údaje uživatele je oprávněn opravovat nebo likvidovat pouze Provozovatel, a to se souhlasem subjektu údajů; oprávnění samotného uživatele poskytnuté osobní údaje měnit, doplňovat a mazat není tímto dotčeno,
 • osobní údaje uživatele nesmí být Provozovatelem bez výslovného souhlasu subjektu údajů použity k obchodním ani reklamním účelům třetích osob,
 • Provozovatel osobní údaje poskytnuté uživatelem či obsažené v osobním profilu lékaře uchovává po celou dobu jeho registrace na Portálu,
 • Provozovatel neodpovídá za správnost zaznamenávaných osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů se vztahuje k následujícím oblastem:

 • uživatel souhlasí, aby Provozovatel zpracovával osobní údaje jím poskytnuté od doby prvotní registrace na Portálu za výše uvedeným účelem,
 • uživatel souhlasí, aby Provozovatel v případě zjištění nesprávných identifikačních či kontaktních údajů ověřil jejich správnost,
 • uživatel souhlasí, aby jím zvolené přihlašovací jméno a heslo byly jeho přístupovými údaji ke vstupu na Portál a v případě lékaře i do jeho osobního profilu, s tím, že Provozovatel je kdykoliv oprávněn si ověřit jeho totožnost,
 • uživatel souhlasí, aby Provozovatel shromažďoval, uchovával a zpracovával veškeré osobní údaje, které mu budou předány samotným uživatelem jakožto subjektem těchto údajů.

Lékař jakožto subjekt údajů může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to na základě žádosti adresované Provozovateli, který poté provede jejich výmaz v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů.

Okamžikem registrace uživatele na Portálu je Provozovatel oprávněn v plném rozsahu zpracovávat osobní údaje uživatele v souladu s těmito podmínkami. Do doby registrace lékaře se Provozovatel zavazuje použít pouze osobní údaje již oprávněně zveřejněné.

Chcete se na něco zeptat?

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či připomínek souvisejících s těmito podmínkami ochrany osobních údajů platnými dnem zprovoznění portálu na www.toplekar.cz prosíme neváhejte kdykoliv kontaktovat tým projektu TopLékař, a to zasláním emailu na info@toplekar.cz.