Nadýchání

Dopravte postiženého na čistý vzduch.

Zasažení kůže

Svlékněte postiženému ty části oblečení, které byly látkou zasaženy. Postižené místo omyjte proudem vlažné vody. Nedošlo-li k poranění pokožky, můžete pro umytí použít mýdlo, šampon nebo jedlý olej. Pokud látku těmito prostředky nelze odstranit (např. vteřinové lepidlo), nepoužívejte násilí! V takovém případě vyhledejte odborné ošetření.

Zasažení očí

Pokud má postižený kontaktní čočky, odstraňte je. Rozevřete oční víčka i v případě, že byste museli použít násilí, a oči vyplachujte proudem tekoucí vody. Výplach provádějte 10 minut. Pokud přípravek nelze odstranit vodou, nepoužívejte násilí a postiženého nechte odborně ošetřit.

Při požití

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ – zvracení i pokusy o jeho vyvolání mohou stav postiženého ještě zhoršit (látka se dostane do dýchacích cest a plic nebo dojde k poškození sliznice hltanu). V případě požití zdraví škodlivé látky podejte 5 rozdrcených tablet aktivního uhlí, byla-li látka pouze dráždivá, postačí dvě tablety.

Požití zdraví škodlivé látky vyžaduje lékařské ošetření. V případě látky dráždivé se o nutnosti lékařského ošetření poraďte s TIS (224 91 92 93, 224 91 54 02).