Nadýchání látek vyvolávajích otok plic

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch, ale nenechte ho chodit. Pokuste se o výplach úst, případně i nosu vodou. Pokud byl látkou zasažen oděv, svlékněte jej, ale dbejte, aby nedošlo k nachlazení. Zavolejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření.

Zasažení očí žíravinou

Pokud má postižený kontaktní čočky, odstraňte je. Rozevřete oční víčka i v případě, že byste museli použít násilí, a oči vyplachujte proudem tekoucí vody. Výplach provádějte 10 – 30 minut tak, aby nebylo zasaženo druhé oko. NEPROVÁDĚJTE NEUTRALIZACI! Zavolejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření. Při zasažení očí je nutné lékařské ošetření vždy.

Zasažení kůže žiravinou

Svlečte zasažené šatstvo a zbavte se i všech šperků, které jsou v místě zasažení. Místo oplachujte proudem vlažné vody 10 – 30 minut. Nepoužívejte mýdlo, kartáč. NEPROVÁDĚJTE NEUTRALIZACI. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, nenanášejte žádné masti. Zavolejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření.

Při požití žiravin či látek vyvolávajících otok plic

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, mohlo by zažívací trakt ještě více poškodit. Vypláchněte ústní dutinou vodou a podejte zasaženému 2 – 5 dcl chladné vody. Důležitá je rychlost – každou minutou se poleptání zhoršuje. Nejsou vhodné sodovky ani minerálky. Pokud zasažený pro bolest pít nechce, nenuťte ho. NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ. Zasaženému nedávejte žádné jídlo. Zavolejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření.

Vždy dbejte i na svou vlastní bezpečnost a vyvarujte se zasažení chemické látky.