Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a přivolejte lékaře.

Nadýchání

Zaveďte postiženého na čerstvý vzduch a sundejte mu kontaminovaný oděv. Zajistěte lékařskou pomoc.

Zasažení kůže

Zasažený oděv sundejte a postižené místo umyjte vlažnou vodou. Pokud nedošlo k poranění pokožky, můžete použít mýdlo nebo šampon. Zajistěte lékařskou pomoc.

Zasažení očí

Pokud má postižený kontaktní čočky, odstraňte je. Rozevřete oční víčka i v případě, že byste museli použít násilí, a oči vyplachujte proudem tekoucí vody. Výplach provádějte 10 minut. Zajistěte lékařskou pomoc.

Při požití

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Pokud zasažený zvrací sám, dbejte, aby nevdechl zvratky. I nepatrné množství vdechnuté kapaliny může způsobit poškození plic. Zajistěte lékařské ošetření.

Vždy dbejte i na svou vlastní bezpečnost a vyvarujte se zasažení chemickou látkou – nedotýkejte se holýma rukama kontaminovaných předmětů a nevstupujte do chemikáliemi zamořeného prostoru bez potřebného vybavení.